Polityka prywatności

 ZGODY MARKETINGOWE

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym udostępnionych danych biometrycznych przez Administratora: POLSKI SKARBIEC S.A. z siedzibą  w Krakowie (adres: 31-018 Kraków ul. Św. Marka 13) zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000969071, REGON: 52187343700000, NIP: 6762616553, e-mail: BIURO@POLSKISKARBIEC.PL, reprezentowanej przez Zarząd, w celu wykonania umowy, w tym do mojej identyfikacji oraz dostępu do skrytki sejfowej;

2. Wyrażam zgodę na dokonanie identyfikacji biometrycznej w związku z realizacją umowy;

3. Wyrażam zgodę na kontakt

 □ mailowy

 □ telefonicznych

ze strony Wynajmującego w związku z realizacją Umowy;

4. Podaję dane osobowe dobrowolnie, świadomie i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie;

5. Zapoznałem/łam* się z treścią Klauzuli  ochronie danych osobowych, w tym z informacją o celach i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Administratora;

 6. Zapoznałem/łam* się z Regulaminem oraz Cennikiem i w całości je akceptuję;

7. Oświadczam, że wszystkie przekazane dokumenty, zawarte w nich dane i informacje, są zgodne i prawdziwe.

Kraków 02.06.2023                                                                 .………………………………….

                              data                                                                   czytelny podpis Klienta

RODO

Klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych przez Polski Skarbiec S.A.

oraz zgoda na przetwarzanie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Skarbiec Spółka Akcyjna, reprezentowana przez Zarząd, numer NIP: 6762616553,numer KRS: 0000969071 (dalej :Administrator).
 2. Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe takie, jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer NIP, numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer paszportu, dane firmowe oraz inne dane niezbędne dla realizacji określonych celów zgodnie z zasadą ich minimalizacji, w celu związanym z Umową, prowadzoną działalnością gospodarczą, a także w związku z realizacją przepisów prawa.
 3. W związku z Umową przetwarzamy Państwa dane w celu:

– realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

– wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

– ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO),

– realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, związanych z zawartą Umową i świadczonymi usługami, w tym monitoringiem wizyjnym (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 • Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg prawny lub jest dobrowolne.
 • W przypadku nieudostępnienia przez Państwa danych osobowych, świadczenie określonych usług lub podjęcie działań na Państwa rzecz będzie niemożliwe.
 • W związku z prowadzoną działalnością oraz w oparciu o przepisy prawa, Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, powierzać ich przetwarzanie podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (np. usługi księgowe, ubezpieczeniowe etc.).
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych bez Państwa zgody, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 • Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane lub dla których są przetwarzane, a po tym terminie, w zakresie niezbędnym do prowadzonej działalności, zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub w zakresie, w jakim jest to niezbędne i uzasadnione interesem Administratora.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu prawa określone w przepisach i na zasadach opisanych w art. 15 – 22 RODO, w tym dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 • W sytuacji naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz przepisami Ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj Dz. U. z 2022 r., poz. 593 z późn. zmianami.), Państwa dane mogą podlegać profilowaniu oraz analizie przez Administratora w celu wypełnienia obowiązku prawnego.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora: Polski Skarbiec S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Marka 13, 31-018 Kraków dla celów wykonania zawartej umowy.
 • Zapoznałem/Zapoznałam się z treścią Klauzuli informacyjnej przetwarzania danych osobowych, w tym z informacją o celach i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Administratora.

Kraków, 02.06.2023

                                                                                       Podpis Najemcy