Skrytki sejfowe lub skrzynki sejfowe to rodzaj indywidualnej, zabezpieczonej szuflady, w której można przechowywać wartościowe przedmioty, ważne dokumenty jak też zasoby gotówki. Do tej pory usługi takie oferowały banki, jednak teraz wycofują się z takiej oferty. Na rynku pojawiły się firmy prywatne wprowadzając usługę najmu skrytek sejfowych, również bezpiecznych, ale bardziej nowoczesnych i dostępnych także w godzinach poza godzinami pracy placówek.

Polski Skarbiec S.A. jest podmiotem zobowiązanym do przestrzegania „Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”. Spółka przeszła pozytywnie wszelkie kontrole Straży Pożarnej, Policji i wszelkich innych stosownych organów. Posiadamy podwoje Europejskie Certyfikaty Bezpieczeństwa. Obiekt objęty jest całodobową ochroną. Bezpieczeństwo Państwa depozytów jest naszym priorytetem.

Tak, każda skrytka sejfowa objęta jest ubezpieczeniem. Podczas podpisywania umowy najmu skrytki sejfowej każdy Klient otrzyma potwierdzenie takiego ubezpieczenia. Można również zwiększyć wartość ubezpieczenie indywidualnie wg potrzeb.

Ubezpieczycielem jest Lloyds Insurance Company S.A.

Można przechowywać przedmioty zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynajmu Skrytek Sejfowych, a w szczególności:

  • Papiery wartościowe
  • Dokumenty firmowe i prywatne
  • Biżuterię
  • Dyski
  • Metale szlachetne
  • Pamiątki
  • Oszczędności

Broni i amunicji

Rzeczy pochodzących z przestępstwa

Narkotyków i innych środków odurzających

Rzeczy emitujących dźwięk lub wydzielających zapach

Rzeczy, których posiadanie jest zabronione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

Tubek z wirusami

Organów ludzkich lub zwierzęcych, żywych lub martwych okazów zwierząt

Na terenie Skarbca Polskiego S.A. dostępnych jest 3000 skrytek automatycznych w 4 rozmiarach. Cena uzależniona jest od wielkości wynajmowanej skrytki oraz od okresu najmu zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

Skrytki automatyczne mają dostępność 24/7.

Dostęp do skarbca archiwalnego, gdzie klient może posiadać przedmioty większego gabarytu dostępny jest w godzinach otwarcia placówki: Poniedziałek – Piątek od 9:00 do 18:00.

Można wstępnie zarezerwować sobie odpowiednią skrytkę dzwoniąc pod nr 12 352-29- 00 lub 501-605-300 albo poprzez stronę internetową. Następnie ustalimy dogodny termin spotkania i podpisania Umowy o wynajem skrytki sejfowej w siedzibie przy ul. św. Marka 13 w Krakowie. W celu identyfikacji Klienta wymagane będzie okazanie aktualnego dokumentu tożsamości oraz uzyskanie innych niezbędnych danych do kontaktu z Najemcą. Po opłaceniu zgodnie z obowiązującym Cennikiem, dalszym krokiem będzie udzielenie dostępu do wybranej skrytki sejfowej.

Za najem skrytki sejfowej można zapłacić:

Gotówką

Blikiem

Kartą płatniczą

Oprócz Najemcy do skrytki sejfowej maja dostęp również osoby wskazane, czyli Pełnomocnicy, którzy również zostali poddani procesowi identyfikacji i został im nadany dostęp. Można udostępnić skrytkę sejfową maksymalnie 2 Pełnomocnikom. Udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z opłatami zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Za czynności dokonane przez pełnomocnika odpowiada Najemca. Pełnomocnik nie może udzielać kolejnych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo wygasa z zakończeniem najmu skrytki sejfowej lub powzięcia informacji przez Wynajmującego o śmierci Najemcy.

Dostęp do skrytki sejfowej jest 4 fazowy: karta kryptograficzna, pin, biometria palca oraz klucz. Po zawarciu umowy Klient otrzyma kartę kryptograficzną oraz zostanie przeszkolony przez uprawniony personel, aby dostęp do skrytki sejfowej był jak najbardziej zrozumiały i bezpieczny.

Miesiąc przed zakończeniem okresu najmu pracownik Polskiego Skarbca S.A. będzie kontaktował się z Klientem poprzez wybrany przez niego kanał komunikacji w celu kontynuacji lub zakończenia współpracy. Przedłużenie następuje w formie pisemnego aneksu, na podpisanie którego umawiamy spotkanie w terminie dogodnym dla Klienta. W przypadku braku możliwości kontaktu lub wszelkich opóźnień skrytka jest blokowana, a dostęp następuje po uregulowaniu zaległych należności zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

Umowa najmu skrytki sejfowej jest zawierana na czas określony bez możliwości rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron.

Jedynym przypadkiem, który zwalnia z powyższego zapisu jest śmierć Najemcy.

Zawartość skrytki sejfowej jest znana TYLKO i wyłącznie Najemcy i upoważnionym Pełnomocnikom. Wgląd do skrytki znajduje się w odpowiednio Wydzielonym Pomieszczeniu, które nie jest objęte monitoringiem wizyjnym.

W sytuacjach awaryjnych Wynajmujący może dokonać awaryjnego otwarcia skrytki sejfowej zgodnie z Regulaminem. Czynność taka musi zostać przeprowadzona w obecności Notariusza oraz obligatoryjnie sporządzana jest dokumentacja rejestrująca obraz i dźwięk.

Zawartość skrytki sejfowej podlega prawu spadkowemu na podstawie: Aktu Zgonu łącznie z prawomocnym Aktem Poświadczenia Dziedziczenia lub Postanowieniem Sądu o Nabyciu Spadku. W przypadku powzięcia informacji o śmierci Najemcy, Wynajmujący blokuje dostęp do przypisanej skrytki i ustala ze Spadkobiorcami dogodny termin otwarcia kasety. W przypadku braku kluczy do skrytki Spadkobiorcy zobowiązani są do pokrycia kosztów z awaryjnym otwarciem skrytki sejfowej zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Szczegółowy proces w przypadku zaistniałej sytuacji regulują postanowienia obowiązującego Regulaminu.