REGULAMIN NAJMU SKRYTEK DEPOZYTOWYCH

POLSKI SKARBIEC S.A.

Kraków, dnia 1 września 2022 r.

§ 1

Zakres zastosowania.

Niniejszy Regulamin określa zasady najmu Skrytek Depozytowych w Polski Skarbiec S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Marka 13, 31-018 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000969071, NIP: 6762616553, REGON: 521873437.

§ 2

Definicje pojęć.

Używane w niniejszym Regulaminie lub Umowie pojęcia, pisane z dużej litery i niezdefiniowane w Umowie, mają następujące znaczenie:

 1. Awaryjne Otwarcie Skrytki Depozytowej – oznacza otwarcie Skrytki Depozytowej przez Wynajmującego, poprzez techniczne lub mechaniczne pokonanie zabezpieczenia – zamka biometrycznego lub mechanicznego Skrytki Depozytowej, podczas którego możliwe jest uszkodzenie zamka, powodujące konieczność jego wymiany na nowy.
 2. Cennik – oznacza cennik obowiązujący w chwili zawierania Umowy, dostępny na stronie www.polskiskarbiec.pl i doręczony przed jej zawarciem Najemcy.
 3. Depozyt – oznacza ruchomości zdeponowane przez Najemcę w Skrytce Depozytowej, na podstawie Umowy, w szczególności papiery wartościowe, pieniądze, dokumenty, biżuterię, kamienie szlachetne, klejnoty, metale szlachetne, dzieła sztuki. Depozyt stanowi własność Najemcy.
 4. Dni Robocze – oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Godziny Robocze – oznacza godziny od 9:00 do 18:00 w Dniach Roboczych.
 6. Procedura AML – oznacza stosowaną przez Najemcę procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 7. Rachunek Bankowy – oznacza rachunek bankowy Wynajmującego wskazany w Umowie.
 8. Siła Wyższa – oznacza zdarzenie zewnętrzne, o charakterze przypadkowym lub naturalnym, którego przewidzenie, uniknięcie lub zapobieżenie było niemożliwe. Siłę Wyższą stanowią w szczególności zdarzenia o charakterze katastrof naturalnych (np. powodzie, huragany itp.) oraz zdarzenia nadzwyczajne powodujące zaburzenia życia zbiorowego, takie jak wojna, zamieszki itp.
 9. Skarbiec – oznacza wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich pomieszczenie Najemcy, znajdujące się w Krakowie przy ulicy Św. Marka 13, w którym znajdują się Skrytki Depozytowe. Skarbiec jest zabezpieczony wysokiej klasy alarmami, jest poddany nieustannemu monitoringowi oraz jest chroniony przez ochronę fizyczną.
 10. Skrytka Depozytowa – oznacza wyodrębnione i zabezpieczone miejsce w Skarbcu, które można wynająć celem zdeponowania w nim Depozytu. Skrytka Depozytowa jest wyposażona w zamek biometryczny lub w zamek mechaniczny, w zależności od wariantu Umowy. Dostęp do Skrytki Depozytowej otrzymuje tylko Najemca oraz Pełnomocnicy.

§ 3

Przedmiot Regulaminu

 1. Wynajmujący umożliwia odpłatne wynajmowanie zlokalizowanych w Skarbcu Skrytek Depozytowych, celem przechowywania w nich Depozytów – na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Najemcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Najemcą może być zarówno rezydent, jak i nierezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Jeżeli w treści niniejszego Regulaminu jest mowa o osobie prawnej, należy przez to rozumieć również jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 4

Zawarcie umowy.

 1. Przed zawarciem Umowy Najemca jest zobowiązany:
 2. zapoznać się z treścią Regulaminu,
 3. przekazać Wynajmującemu wypełnione oświadczenia stanowiące załączniki do Umowy, z uwzględnieniem okoliczności, czy Najemca ustanowił Pełnomocników oraz tego, czy Najemca jest osobą fizyczną lub prawną.
 4. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lit. b) uniemożliwia zawarcie Umowy. Zgodnie z treścią Ustawy oraz Procedury AML, po analizie oświadczeń, o których mowa w ust. 1 lit. b), Wynajmujący może odmówić zawarcia Umowy z Najemcą.
 5. Umowę można zawrzeć tylko z jedną osobą, która w chwili podpisania Umowy uzyskuje status Najemcy.
 6. Najemca będący osobą fizyczną oraz osoby reprezentujące Najemcę będącego osobą prawną przed zawarciem Umowy są zobowiązane do okazania Wynajmującemu ważnego dowodu tożsamości w celu dokonania weryfikacji danych zawartych w Umowie. To samo dotyczy Pełnomocników, jeżeli zostali ustanowieni przez Najemcę. Dowodem tożsamości może być dowód osobisty lub paszport.
 7. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy, Wynajmujący jest uprawniony do sporządzenia kopii okazanych dowodów tożsamości Najemcy. To samo dotyczy dowodów tożsamości Pełnomocników oraz osób reprezentujących Najemcę będącego osobą prawną.
 8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez Najemcę, osoby reprezentujące Najemcę lub Pełnomocników sfałszowanymi dowodami tożsamości oraz za użycie dowodów tożsamości przez osoby nieuprawnione, jeżeli dołożył należytej staranności przy identyfikacji osoby posługującej się danym dowodem tożsamości.
 9. W przypadku Najemców będących osobami prawnymi, w celu zawarcia Umowy niezbędne jest również przedłożenie aktualnego odpisu z KRS, z którego wynika sposób reprezentacji Najemcy oraz dane osób uprawnionych do jego reprezentacji. Jeżeli osoba prawna przy zawieraniu Umowy jest reprezentowana przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie przez Najemcę oryginału pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi.
 10. Jeżeli Najemca jest osobą prawną, Najemca wskazuje w Umowie Użytkownika, którym będzie pełnoletnia osoba fizyczna. W takim przypadku postanowienia Umowy, Regulaminu i Cennika dotyczące Najemcy stosuje się odpowiednio do Użytkownika. Użytkownik w szczególności jest obowiązany poddać się identyfikacji biometrycznej oraz złożyć odpowiednie zgody i oświadczenia. Zmiana Użytkownika wymaga zmiany Umowy.
 11. Przeniesienie przez Najemcę uprawnień wynikających z Umowy na inne osoby jest niedopuszczalne i bezskuteczne. Dotyczy to w szczególności zawarcia umowy podnajmu.
 12. Warunkiem zwrotnego wydania Depozytu, zarówno przed upływem okresu najmu, jak i po jego upływie, jest uregulowanie przez Najemcę wszelkich należności wynikających z Umowy, Regulaminu oraz Cennika – wynagrodzenia oraz opłat dodatkowych.
 13. Najemca dobrowolnie i świadomie udostępnia Wynajmującemu dane osobowe oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu zawarcia i wykonania Umowy. To samo dotyczy Pełnomocników oraz osób reprezentujących Najemcę będącego osobą prawną.
 14. Zgodnie z treścią Ustawy oraz Procedury AML, w sytuacjach w nich określonych Wynajmujący ma prawo poprosić Najemcę lub Pełnomocników o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych w celu weryfikacji oraz wstrzymać dostęp tych osób do Skrytki Depozytowej (wstrzymać transakcję).
 15. Najemca jest zobowiązany każdorazowo poinformować Wynajmującego o utracie kart magnetycznych lub kluczy, o których mowa w § 5 ust. 4 Umowy.

§ 5

Przedłużenie Umowy.

 1. Strony zastrzegają możliwość przedłużenia Umowy na dalszy czas określony. Przedłużenie może nastąpić w następujący sposób:
 2. poprzez wiadomość e-mail wysłaną przez Najemcę na adres e-mail Wynajmującego, albo
 3. poprzez zawarcie aneksu do niniejszej Umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 1. Warunkiem przedłużenia Umowy jest zapłata z góry całego Wynagrodzenia należnego Wynajmującemu za okres przedłużenia, zgodnie ze stosowanym przez Wynajmującego, aktualnym w dniu przedłużenia Umowy cennikiem. Za dzień przedłużenia Umowy uważa się dzień uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3 lub dzień zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1 lit. b).
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a) warunkiem przedłużenia Umowy jest również uzyskanie zgody Wynajmującego na przedłużenie Umowy, wyrażonej w formie wiadomości e-mail. Termin na uzyskanie zgody wynosi 14 dni od chwili wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 1 lit. a), a bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z odmową przedłużenia Umowy.

§ 6

Zasady korzystania ze Skrytki Depozytowej

 1. Najemca może samodzielnie dysponować Depozytem. Wynajmujący zapewnia Najemcy nieograniczony dostęp do Skrytki Depozytowej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem postanowień Umowy oraz Regulaminu. W szczególności, w przypadku zawarcia Umowy w wariancie Skrytki Depozytowej wyposażonej w zamek mechaniczny, Najemca uzyskuje dostęp do Skrytki Depozytowej tylko w Godzinach Roboczych, z wyjątkiem sytuacji, gdy Najemca z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem zgłosi potrzebę uzyskania dostępu do tego rodzaju Skrytki Depozytowej i zapłaci opłatę dodatkową przewidzianą w Cenniku.
 2. Ustanowieni przez Najemcę Pełnomocnicy mają dostęp do Skrytki Depozytowej w takim samym zakresie jak Najemca i na tych samych zasadach.
 3. Wynajmujący nie odpowiada za zmianę zawartości Skrytki Depozytowej przez Najemcę oraz Pełnomocników.
 4. W celu korzystania ze Skrytki Depozytowej Najemcy oraz Pełnomocnikom zostaje nadany dostęp do Skarbca oraz Skrytki Depozytowej, przy wykorzystaniu identyfikacji biometrycznej. Przetwarzanie danych osobowych, w tym danych do identyfikacji biometrycznej następuje na podstawie pisemnej, świadomej i dobrowolnej zgody Najemcy oraz Pełnomocników na przetwarzanie ich danych osobowych. Zgody te stanowią, odpowiednio, Załączniki nr 1, 2 i 3 do Umowy.
 5. Osoba dokonująca otwarcia Skrytki Depozytowej ma obowiązek okazania dowodu tożsamości na żądanie Wynajmującego, przy czym jeżeli identyfikacja biometryczna potwierdziła prawo tej osoby do uzyskania dostępu do Skrytki Depozytowej, Wynajmujący nie ma prawa odmówić jej dostępu do Skrytki Depozytowej, z wyjątkiem sytuacji, w której Najemca odwołał pełnomocnictwo, stosownie do treści § 9 ust. 7. Niezależnie od wyniku identyfikacji biometrycznej, Wynajmujący ma prawo odmówić dostępu do Skrytki Depozytowej w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Wynajmujący i osoby trzecie nie mają dostępu do zawartości Skrytki Depozytowej, poza przypadkami przewidzianymi w Umowie oraz Regulaminie. W takich przypadkach Wynajmujący ma prawo dokonać Awaryjnego Otwarcia Skrytki Depozytowej. Z czynności tej sporządza się pisemny protokół, a jej przebieg każdorazowo podlega zarejestrowaniu poprzez nagranie video. Protokół z Awaryjnego Otwarcia Skrytki Depozytowej w uzasadnionych przypadkach może zostać sporządzony w obecności notariusza. Wynajmujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Najemcę o Awaryjnym Otwarciu Skrytki Depozytowej poprzez wiadomość e-mail.
 7. Wynajmujący dokonuje Awaryjnego Otwarcia Skrytki Depozytowej oraz umożliwia uprawnionym organom dostęp do zawartości Skrytki Depozytowej oraz dokonanie czynności przewidzianych przez prawo wyłącznie, gdy przepisy obowiązującego i wiążącego Wynajmującego prawa nakładają na niego obowiązek umożliwienia właściwym organom dostępu do zawartości Skrytki Depozytowej.
 8. W ramach Umowy Wynajmujący udostępnia nieodpłatnie Najemcy oraz Pełnomocnikom, na czas korzystania ze Skrytki Depozytowej, 3 miejsca parkingowe znajdujące się w Krakowie przy ul. Św. Marka. W tym celu Wynajmujący przekazuje Najemcy odpowiedni dokument umożliwiający dojazd do powyższych miejsc parkingowych. Wynajmujący nie gwarantuje dostępności miejsc podczas korzystania ze Skrytek Depozytowych.
 9. W przypadku korzystania przez Najemcę lub Pełnomocników z miejsc parkingowych, o których mowa w ust. 8 poza czasem korzystania ze Skrytki Depozytowej, Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości wskazanej w Cenniku. Czas korzystania ze Skrytki Depozytowej obejmuje również czas niezbędny na dojście z miejsca parkingowego do Skarbca oraz na powrót  ze Skarbca do miejsca parkingowego.

§ 7

Depozyt.

 1. Wynajmujący nie weryfikuje, czy Najemca jest właścicielem Depozytu, ani jakie przedmioty wchodzą w jego skład.
 2. Niedopuszczalne jest deponowanie w Skrytkach Depozytowych następujących przedmiotów:
 3. materiałów wybuchowych, promieniotwórczych, łatwopalnych, duszących, żrących, toksycznych,
 4. broni i amunicji,
 5. rzeczy pochodzących z przestępstwa,
 6. narkotyków i innych środków odurzających,
 7. rzeczy ulegających zepsuciu,
 8. rzeczy emitujących dźwięk lub wydzielających zapach,
 9. rzeczy, których posiadanie jest zabronione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
 10. tubek z wirusami,
 11. organów ludzkich lub zwierzęcych, żywych lub martwych okazów zwierząt.

§ 8

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Skarbcu.

 1. Na terenie Skarbca obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek bagaży, z wyjątkiem będących w powszechnym użytku podręcznych teczek, aktówek lub torebek.
 2. Na terenie Skarbca niedopuszczalne jest używanie urządzeń pozwalających na rejestrację obrazu lub dźwięku, urządzeń zagłuszających, przechwytujących, rejestrujących sygnały urządzeń alarmowych. Niedopuszczalne jest w szczególności używanie tych urządzeń na terenie Skarbca do rejestracji zabezpieczeń, innych osób, innych Skrytek Depozytowych. W przypadku używania takich urządzeń na terenie Skarbca, Wynajmujący ma prawo wydalić osobę naruszającą zakaz z terenu Skarbca. Jeżeli osobą naruszającą zakaz jest Najemca lub Pełnomocnik, Wynajmujący ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy.
 3. Zakaz, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, nie dotyczy używania przez Najemcę lub Pełnomocników urządzeń pozwalających na rejestrację obrazu lub dźwięku na terenie Skarbca dla celów udokumentowania zawartości Skrytki Depozytowej – w niezbędnym do tego celu zakresie.
 4. Wynajmujący zapewnia osobne pomieszczenie, w którym dopuszczalne jest używanie urządzeń pozwalających na rejestrację obrazu lub dźwięku, do którego dostęp podlega osobnej opłacie zgodnie z Cennikiem. Pomieszczenie to nie jest objęte monitoringiem wizyjnym.
 5. Najemca ma prawo uzyskać od Wynajmującego pełną informację dotyczącą procedury dostępu do Skrytki Depozytowej. Wynajmujący w interesie ogółu najemców zastrzega sobie prawo nieudostępniania najemcom wyczerpujących informacji dotyczących zabezpieczenia Skarbca. Najemca zobowiązuje się zachować w poufności informacje dotyczące warunków przechowywania Depozytu, sposobu zabezpieczenia Skrytki Depozytowej oraz Skarbca.
 6. Podczas każdej wizyty w Skarbcu, Najemca oraz jego Pełnomocnicy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Skarbcu, w szczególności wyrażają zgodę na objęcie ich wizerunków monitoringiem wizyjnym. Monitoring wizyjny obejmuje wyłącznie rejestrację obrazu, bez rejestrowania dźwięku. Zarejestrowany obraz podlega archiwizacji.
 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedochowania przez Najemcę lub Pełnomocników procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Skarbcu. W szczególności Wynajmujący nie jest wówczas odpowiedzialny za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę Depozytu.
 8. Wynajmujący odpowiada za utratę lub uszkodzenie Depozytu tylko w przypadku, gdy utrata, uszkodzenie lub zniszczenie Depozytu nastąpiło z winy Wynajmującego i tylko do wysokości sumy ubezpieczenia Skrytki Depozytowej. Odpowiedzialność Wynajmującego ma charakter subsydiarny względem odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Depozytu, jeżeli są one skutkiem niebezpieczeństwa, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec nawet przy zachowaniu wysokiego stopnia staranności. Dotyczy to w szczególności wystąpienia Siły Wyższej.

§ 9

Pełnomocnicy Najemcy.

 1. Najemca może ustanowić maksymalnie dwóch pełnomocników do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z Umową, z zastrzeżeniem §3 ust. 2 Umowy,w szczególności celem umożliwienia im dostępu do Skrytki Depozytowej oraz dysponowania Depozytem – na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie. Warunkiem skuteczności udzielenia pełnomocnictwa jest poddanie się przez pełnomocnika identyfikacji, w tym również identyfikacji biometrycznej oraz dopełnienie innych obowiązków przewidzianych w Umowie oraz Regulaminie, w szczególności złożenie przez pełnomocnika odpowiednich oświadczeń oraz wymaganych zgód.
 2. Pełnomocnikiem może być tylko osoba pełnoletnia.
 3. Pełnomocnictwo może zostać udzielone w formie pisemnej, wyłącznie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy, udostępnionego na stronie www.polskiskarbiec.pl – pod rygorem nieważności.
 4. Pełnomocnictwo może zostać udzielone przez Najemcę tylko w obecności Wynajmującego, chyba że pełnomocnictwo zostanie udzielone w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi.
 5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika Najemca jest obowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości przewidzianej w Cenniku.
 6. Udzielenie pełnomocnictwa po zawarciu Umowy nie stanowi zmiany Umowy. Tryb jego udzielenia jest taki sam, jak w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w chwili zawarcia Umowy i również wymaga uiszczenia opłaty dodatkowej przewidzianej w Cenniku. Załączniki do Umowy podpisane przez nowego Pełnomocnika stają się integralną częścią Umowy z chwilą ich doręczenia Wynajmującemu.
 7. Najemca może w każdym czasie odwołać pełnomocnictwo, poprzez wiadomość e-mail lub osobiście w Skarbcu. Odwołanie pełnomocnictwa poprzez wiadomość e-mail odnosi skutek dopiero po upływie najbliższego Dnia Roboczego, licząc od chwili otrzymania przez Wynajmującego powyższej wiadomości e-mail. Odwołanie pełnomocnictwa osobiście w Skarbcu może nastąpić tylko w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Odwołanie pełnomocnictwa nie stanowi zmiany Umowy.
 8. W przypadku odwołania pełnomocnictwa, Wynajmujący jest zobowiązany do nieudzielenia byłemu pełnomocnikowi dostępu do Skrytki Depozytowej, z uwzględnieniem treści ust. 7 zdanie drugie. W przypadku odwołania pełnomocnictwa poprzez wiadomość e-mail Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki uzyskania przez byłego pełnomocnika dostępu do Skrytki  Depozytowej przed upływem najbliższego Dnia Roboczego, licząc od chwili otrzymania przez Wynajmującego powyższej wiadomości e-mail.
 9. Rozwiązanie Umowy powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
 10. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci Najemcy będącego osobą fizyczną, przy czym Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za umożliwienie dostępu do zawartości Skrytki Depozytowej i dysponowania Depozytem Pełnomocnikowi, jeżeli Wynajmującemu nie udzielono informacji o śmierci Najemcy. W przypadku uzyskania informacji o śmierci Najemcy Wynajmujący jest uprawniony, a w przypadku uzyskania odpisu oryginału lub notarialnej kopii aktu zgonu Najemcy – zobowiązany do odmowy udzielenia Pełnomocnikom dostępu do Skrytki Depozytowej.

§ 10

Następcy prawni Najemcy.

 1. W przypadku śmierci Najemcy Wynajmujący udziela informacji o wynajęciu przez Najemcę Skrytki Depozytowej oraz o jej zawartości:
 2. na wniosek sądu, w związku z toczącym się postępowaniem spadkowym, lub
 3. na wniosek spadkobiercy, wskazanego w prawomocnym orzeczeniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub w notarialnym akcie poświadczenia dziedziczenia

 – pod warunkiem okazania Wynajmującemu oryginału któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów oraz przedłożenia oryginału lub notarialnej kopii tego dokumentu.

 • W przypadku śmierci Najemcy, Wynajmujący udzieli spadkobiercom Najemcy dostępu do Skrytki Depozytowej po okazaniu oryginału i przedłożeniu oryginału lub notarialnej kopii:
 • prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po Najemcy lub o dziale spadku obejmującym zawartość Skrytki Depozytowej, lub
 • notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia po Najemcy, lub
 • umowy działu spadku, obejmującej swym zakresem zawartość Skrytki Depozytowej.

W takim przypadku spadkobiercom Najemcy przysługują prawa Najemcy, z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o wspólności majątku spadkowego.

 • W celu wypełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 Wynajmujący dokona Awaryjnego Otwarcia Skrytki Depozytowej, każdorazowo pod warunkiem uiszczenia przez spadkobierców opłat dodatkowych przewidzianych w Cenniku za Awaryjne Otwarcie Skrytki Depozytowej oraz za wymianę zamka biometrycznego lub mechanicznego, jeżeli zajdzie potrzeba jego wymiany. Odpowiedzialność spadkobierców za zapłatę opłat, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest solidarna.
 • Umowa oraz Regulamin obowiązują spadkobierców Najemcy w takim samym zakresie, w jakim obowiązywały Najemcę.
 • Wynajmujący nie odpowiada wobec spadkobierców Najemcy za zmianę zawartości Skrytki Depozytowej, uszkodzenie lub kradzież Depozytu przez Pełnomocników. Nie dotyczy to sytuacji, w której po otrzymaniu przez Najemcę oryginału lub notarialnej kopii aktu zgonu Najemcy Wynajmujący umożliwiłby Pełnomocnikom dostęp do Skrytki Depozytowej.

§ 11

Dostęp do Skrytki Depozytowej w przypadku błędu w identyfikacji biometrycznej.

 1. W przypadku błędu w identyfikacji biometrycznej Najemca, jak również Pełnomocnicy mogą żądać umożliwienia im dostępu do Skarbca oraz Skrytki Depozytowej tylko w Godzinach Roboczych, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 – pod warunkiem potwierdzenia przez Wynajmującego tożsamości, odpowiednio, Najemcy lub Pełnomocnika. W takim przypadku Najemca oraz Pełnomocnicy są zobowiązani do okazania Wynajmującemu dowodu tożsamości oraz przedłożenia notarialnej kopii tego dokumentu. W takim przypadku Wynajmujący niezwłocznie sporządza stosowną notatkę, którą podpisuje również, odpowiednio, Najemca lub Pełnomocnik. W przypadku odmowy złożenia podpisu przez Najemcę lub Pełnomocnika, Wynajmujący odmawia umożliwienia dostępu do Skrytki Depozytowej.
 2. W przypadku błędu w identyfikacji biometrycznej, Wynajmujący zapewnia Najemcy oraz Pełnomocnikom dostęp do Skarbca oraz Skrytki Depozytowej poza Godzinami Roboczymi, zgodnie z treścią § 6 ust. 1 zdanie drugie, które stosuje się odpowiednio.
 3. Umożliwienie dostępu do Skrytki Depozytowej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje poprzez Awaryjne Otwarcie Skrytki Depozytowej.

§ 12

Ubezpieczenie Skrytki Depozytowej.

 1. Wynajmujący umożliwia ubezpieczenie każdej Skrytki Depozytowej. Ubezpieczenie Skrytki Depozytowej do wysokości sumy ubezpieczenia 50.000 zł jest obowiązkowe dla każdej Skrytki Depozytowej i jest pokrywane przez Wynajmującego.
 2. Najemca ma możliwość dodatkowego ubezpieczenia powyżej tej kwoty, na zasadach określonych w Cenniku, z tym zastrzeżeniem, że ubezpieczenie Skrytki Depozytowej z sumą ubezpieczenia powyżej 2.000.000 zł wymaga ujawnienia ubezpieczycielowi zawartości Skrytki Depozytowej przez Najemcę.
 3. Najemca przyjmuje do wiadomości, że warunkiem wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela jest udowodnienie ubezpieczycielowi, jaka była zawartość Skrytki Depozytowej.

§ 13

Wynagrodzenie oraz opłaty dodatkowe.

Wysokość wynagrodzenia oraz opłat dodatkowych jest ustalana na podstawie Cennika. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w Cenniku, Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej na rzecz Wynajmującego.

§ 14

Rozwiązanie Umowy.

 1. Umowa ulega rozwiązaniu poprzez:

– upływ okresu, na jaki została zawarta,

– wypowiedzenie Umowy w sytuacji, o której mowa w § 16 ust. 2, 3 i 4,

– rozwiązanie Umowy bez wypowiedzenia przez Wynajmującego, w przypadku ciężkiego naruszenia Umowy lub Regulaminu przez Najemcę.

 • Jeden miesiąc przez upływem okresu najmu Wynajmujący poinformuje Najemcę o dacie zakończenia najmu i wezwie do odbioru Depozytu. Zawiadomienie nastąpi w drodze wiadomości e-mail.
 • Najemca odbierze Depozyt najpóźniej w ostatnim dniu najmu. W przypadku niedopełnienia przez Najemcę tego obowiązku, będzie on zobowiązany do zapłaty za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania ze Skrytki Depozytowej wynagrodzenia w wysokości 200% wynagrodzenia za jeden miesiąc najmu, ustalonego na podstawie cennika obowiązującego w dniu zakończenia najmu. Ustalając wysokość wynagrodzenia za jeden miesiąc bezumownego korzystania ze Skrytki Depozytowej uwzględnienia się minimalną składkę za ubezpieczenie Skrytki Ochronnej, ale nie uwzględnia się opłaty za ustanowienie pełnomocnika ani opłaty początkowej.
 • Jeżeli Najemca nie odbierze Depozytu w terminie jednego miesiąca od dnia rozwiązania Umowy, Wynajmujący ma prawo dokonać Awaryjnego Otwarcia Skrytki Depozytowej. Po uzyskaniu przez Wynajmującego dostępu do Depozytu, jest on uprawniony do:
 • złożenia Depozytu w zbiorczym sejfie należącym do Wynajmującego,
 • złożenia Depozytu w depozycie sądowym, pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody sądu,
 • sprzedaży Depozytu w trybie postępowania egzekucyjnego,
 • w przypadku Depozytów niemających wartości handlowej lub posiadających nieznaczną wartość handlową, po upływie 6 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy Wynajmujący ma prawo zniszczyć Depozyt. Z czynności zniszczenia Depozytu sporządza się protokół, a jej przebieg podlega zarejestrowaniu poprzez nagranie video.

Czynności opisane powyżej pod lit. b), c), d) odbywają się na koszt Najemcy.

 • Jeżeli Depozyt jest niezgodny z Regulaminem lub jego posiadanie wymaga szczególnych zezwoleń, Wynajmujący niezwłocznie przekaże go uprawnionym organom lub zniszczy. W przypadku zniszczenia Depozytu § 14 ust. 4 lit. d) zdanie drugie stosuje się.
 • Najemca zobowiązany jest najpóźniej w ostatnim dniu najmu zwrócić Wynajmującemu wydane mu uprzednio karty magnetyczne i klucze umożliwiające dostęp do Skarbca, w ilości stwierdzonej w § 5 ust. 4 Umowy, jak również dokument umożliwiający dojazd do miejsc parkingowych przy ul. Św. Marka w Krakowie, o którym mowa w § 6 ust. 8. W przypadku braku zwrócenia kart magnetycznych i kluczy w powyższym terminie, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości wskazanej w Cenniku.

§ 15

Polityka ochrony prywatności i danych osobowych.

 1. Wynajmujący przetwarza dane osobowe Najemcy, Pełnomocników oraz osób reprezentujących Najemcę będącego osobą prawną za ich wiedzą oraz dobrowolną, świadomą zgodą, w celach niezbędnych dla zawarcia oraz należytego wykonania Umowy. Powyższe dotyczy również danych biometrycznych Najemcy oraz Pełnomocników, których przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia uprawnionym osobom dostępu do Skrytki Depozytowej. Zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowią załączniki do Umowy.
 2. Wynajmujący nie udostępnia danych osobowych Najemcy, Pełnomocników oraz osób reprezentujących Najemcę będącego osobą prawną osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

– obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na żądanie uprawnionych organów,

– ich udostępnienie podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Wynajmującego jest niezbędne dla należytego wykonania Umowy.

 • Dane biometryczne Najemcy oraz Pełnomocników nie podlegają udostępnianiu osobom trzecim, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 • Najemcy, Pełnomocnikom oraz osobom reprezentującym Najemcę będącego osobą prawną przysługuje prawo dostępu do udostępnionych Wynajmującemu, własnych danych osobowych. Osobom tym przysługuje również prawo do sprostowania własnych danych osobowych, na pisemny wniosek i po potwierdzeniu tożsamości.
 • Wynajmujący przechowuje dane osobowe z zachowaniem zasad i zabezpieczeń zgodnych z aktualnymi wymaganiami prawa powszechnie obowiązującego.
 • Wynajmujący zachowuje w tajemnicy dane dotyczące najemców oraz zawartości Skrytek Depozytowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek lub uprawnienie do ujawnienia tych danych wynika z Umowy, Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Wynajmujący przetwarza dane osobowe dla celów niezbędnych do:

– zawarcia Umowy, ukształtowania lub zmiany jej treści, rozwiązania Umowy oraz należytego wykonania Umowy,

– rozpatrywania reklamacji, zwrotu świadczeń w razie odstąpienia od Umowy,

– realizacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Wynajmujący przetwarza dane osobowe także w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem Wynajmującego, w tym dla celów dochodzenia własnych roszczeń na drodze sądowej.

 • Administratorem danych osobowych Najemcy, Pełnomocników oraz osób reprezentujących Najemcę będącego osobą prawną jest Polski Skarbiec S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Marka 13, 31-018 Kraków (Wynajmujący), reprezentowana przez Zarząd, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS po numerem KRS: 0000969071, posiadająca numer NIP: 6762616553. Kontakt do Administratora: e-mail: bok@polskiskarbiec.pl
 • Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora zostały ujęte w Klauzuli informacyjnej przetwarzania danych osobowych przez Polski Skarbiec S.A., która stanowi Załącznik nr 10 do Umowy.

§ 16

Zmiana treści Regulaminu lub Cennika.

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności w następujących sytuacjach:
 2. zaistnienia potrzeby dostosowania treści Regulaminu do treści powszechnie obowiązującego prawa,
 3. zaistnienia potrzeby dostosowania treści Regulaminu do zmian w systemach informatycznych lub systemach bezpieczeństwa stosowanych przez Wynajmującego,
 4. wydania wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej powodujących potrzebę zmiany Regulaminu, w szczególności wówczas, gdy Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu,
 5. zaistnienia konieczności korekty treści niniejszego Regulaminu w celu sprostowania oczywistych omyłek lub błędów pisarskich, uzupełnienia luk lub usunięcia nieścisłości.
 6.  
 7. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Wynajmujący doręczy Najemcy na adres e-mail zmianę Regulaminu nie później niż 14 dni przed datą jej wejścia w życie. Wynajmujący wraz z treścią zmiany Regulaminu doręczy Najemcy tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmianę, udzieli informacji o dacie wejścia zmiany w życie oraz o możliwości wypowiedzenia Umowy w związku ze zmianą Regulaminu.
 8. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał Najemcę od dnia wejścia zmiany Regulaminu w życie, jeżeli do tego dnia Najemca nie skorzysta z możliwości wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie odnosi skutek na koniec miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie, za zwrotem części wynagrodzenia odpowiadającej proporcji, w jakiej pozostaje rzeczywisty okres najmu do okresu najmu ustalonego w Umowie. Wypowiedzenie następuje w formie wiadomości e-mail, pod rygorem nieważności.
 9. Postanowienia ust. 1-3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmiany Cennika, z tą różnicą, że zmieniony Cennik obowiązuje Najemcę tylko w zakresie zmienionych Opłat dodatkowych, z wyjątkiem opłaty początkowej, która pozostaje niezmieniona. Opłata dodatkowa za ustanowienie Pełnomocnika odnosi skutek tylko wobec pełnomocników ustanowionych po dniu wejścia w życie zmiany Cennika.

§ 17

Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin, Cennik oraz Umowa wraz z wymienionymi w Umowie załącznikami stanowią całość porozumienia między Wynajmującym a Najemcą.
 2. Strony zgodnie postanawiają, że wszelka korespondencja dotycząca Umowy będzie kierowana na adresy e-mail wskazane w Umowie. Korespondencję pochodząca z ww. adresów e-mail uważa się za pochodzącą odpowiednio od Wynajmującego lub Najemcy. W przypadku zmiany adresów e-mail podanych w Umowie, Strona której dotyczy zmiana ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie, poprzez wiadomość e-mail z poprzedniego adresu e-mail lub w formie pisemnej. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, korespondencję skierowaną pod adres dotychczasowy uważa się za skutecznie doręczoną na adres wskazany w Umowie.
 3. Z chwilą zawarcia Umowy Najemca wyraża zgodę na obciążenie Depozytu zastawem ustawowym, o którym mowa w art. 670 § 1w związku z art. 306 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późniejszymi zmianami). W przypadku nieuregulowania przez Najemcę wierzytelności wynikających z Umowy lub Regulaminu Wynajmującemu przysługuje prawo zaspokojenia się z przedmiotu Depozytu, stosownie do treści przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.
 4. W razie sprzeczności między treścią Umowy i Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
 6. Regulamin wiąże Najemcę od chwili podpisania Umowy.
 7. Regulamin wchodzi w życie dnia 1.09.2022 r.