ZGODY MARKETINGOWE

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym udostępnionych danych biometrycznych przez Administratora: POLSKI SKARBIEC S.A. z siedzibą  w Krakowie (adres: 31-018 Kraków ul. Św. Marka 13) zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000969071, REGON: 52187343700000, NIP: 6762616553, e-mail: BIURO@POLSKISKARBIEC.PL, reprezentowanej przez Zarząd, w celu wykonania umowy, w tym do mojej identyfikacji oraz dostępu do skrytki sejfowej;

2. Wyrażam zgodę na dokonanie identyfikacji biometrycznej w związku z realizacją umowy;

3. Wyrażam zgodę na kontakt

 □ mailowy

 □ telefonicznych

ze strony Wynajmującego w związku z realizacją Umowy;

4. Podaję dane osobowe dobrowolnie, świadomie i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie;

5. Zapoznałem/łam* się z treścią Klauzuli  ochronie danych osobowych, w tym z informacją o celach i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Administratora;

 6. Zapoznałem/łam* się z Regulaminem oraz Cennikiem i w całości je akceptuję;

7. Oświadczam, że wszystkie przekazane dokumenty, zawarte w nich dane i informacje, są zgodne i prawdziwe.

Kraków 02.06.2023                                                                 .………………………………….

                              data                                                                   czytelny podpis Klienta

RODO

Klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych przez Polski Skarbiec S.A.

oraz zgoda na przetwarzanie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Skarbiec Spółka Akcyjna, reprezentowana przez Zarząd, numer NIP: 6762616553,numer KRS: 0000969071 (dalej :Administrator).
 2. Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe takie, jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer NIP, numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer paszportu, dane firmowe oraz inne dane niezbędne dla realizacji określonych celów zgodnie z zasadą ich minimalizacji, w celu związanym z Umową, prowadzoną działalnością gospodarczą, a także w związku z realizacją przepisów prawa.
 3. W związku z Umową przetwarzamy Państwa dane w celu:

– realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

– wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

– ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO),

– realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, związanych z zawartą Umową i świadczonymi usługami, w tym monitoringiem wizyjnym (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 • Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg prawny lub jest dobrowolne.
 • W przypadku nieudostępnienia przez Państwa danych osobowych, świadczenie określonych usług lub podjęcie działań na Państwa rzecz będzie niemożliwe.
 • W związku z prowadzoną działalnością oraz w oparciu o przepisy prawa, Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, powierzać ich przetwarzanie podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (np. usługi księgowe, ubezpieczeniowe etc.).
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych bez Państwa zgody, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 • Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane lub dla których są przetwarzane, a po tym terminie, w zakresie niezbędnym do prowadzonej działalności, zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub w zakresie, w jakim jest to niezbędne i uzasadnione interesem Administratora.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu prawa określone w przepisach i na zasadach opisanych w art. 15 – 22 RODO, w tym dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 • W sytuacji naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz przepisami Ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj Dz. U. z 2022 r., poz. 593 z późn. zmianami.), Państwa dane mogą podlegać profilowaniu oraz analizie przez Administratora w celu wypełnienia obowiązku prawnego.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora: Polski Skarbiec S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Marka 13, 31-018 Kraków dla celów wykonania zawartej umowy.
 • Zapoznałem/Zapoznałam się z treścią Klauzuli informacyjnej przetwarzania danych osobowych, w tym z informacją o celach i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Administratora.

4. W Serwisie może zostać wykorzystane narzędzie Hotjar, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie użytkownika w serwisie. Narzędzie to rejestruje dane odnośnie zachowania użytkowników takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy cookies. Hotjar nie zbiera ani nie przechowuje informacji personalnych (w tym danych osobowych) użytkowników. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy. Jeżeli nie chcesz aby Twoja aktywność na stronie była mierzona przez Hotjar, skorzystaj z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out.

 

Kraków, 02.06.2023

                                                                                       Podpis Najemcy